Polityka Prywatności

podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALU GARDEN s.c. J. Bursiak, A. Bańkowska z siedzibą w Konstancinie Jeziorna przy ulicy Połudnowej 20, posługująca się numerem NIP 9512167133.

Cel zbierania danych

 1. Zapewnienie kontaktu - wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usułgu drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422)
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych - przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usułg drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243), w zależności od wyrażonej przez Użytkownika treści zgody.

Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy lub kontaktu z Użytkownikiem.

Sposób przetwarzania danych

Przykłady procesów przetwarzania danych osobowych:

 1. Powiadamianie klientów/dostawców oraz ich przedstawicieli i pracowników:
  1. zmiany w regulaminie, innych regulacjach lub polityce prywatności,
  2. zmiany bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, m.in. takich jak aktualizacje usług, aktualizacje warunków technicznych i dokumentacji,
  3. stan płatności za zrealizowane usługi (fakturowanie i status płatności).
 2. Odpowiadanie na zapytania:
  1. lub pytania związane z usługami, warunkami i postanowieniami lub niniejszymi
  2. informacje związane z jakością usług.
 3. Inne zastosowanie:
  1. wysyłanie ankiety satysfakcji klientów,
  2. wykonywanie praw osób fizycznych,
  3. przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych.

Kategorie danych osobowych

W zależności od usług i klientów korzystających z usług, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących kategoriach:

 1. Podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko), dane kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp.)
 2. Dane lokalizacyjne, takie jak współrzędne GPS
 3. Dane związane z treścią komunikacji, takie jak e-maile, wiadomości SMS
 4. Informacje o wizytach na stronach internetowych Administratora poprzez wykorzystanie i umieszczanie plików cookie.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w zautomatyzowanym systemie decyzyjnym, w tym profilowaniu.

Nie przetwarzamy Szczególnych Kategorii Danych Osobowych wg art. 9 RODO.

Prawo dostępu

 1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesiania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownikowu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia woli na adres Adminstratora biuro@alugarden.com.pl
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżli ich zachowanie jest niezbędne do realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujęce przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Adminstratorem lub do otrzymywania od Administratora zamówionych komunikatów marketingowych lub technicznych.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą usług oferowanych przez Administratora, którym zostały udzielone odpowiednie upoważnienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

Okres przechowywania danych

Administrator zachowa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania i jako główna reguła zachowuje dane osobowe do czasu rozwiązania umowy lub do czasu, gdy użytkownicy końcowi zażądają usunięcia.

Przepisy ustawowe związane z przechowywaniem do celów księgowych lub przepisów antyterrostycznych mogą sprawić, że konieczne będzie przechowywanie danych osobowych po rozwiązaniu umowy. Dalsze przechowywanie może również nastąpić w przypadku, gdy takie przechowywanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Alu Garden, w tym m.in. do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczen prawnych.

Udostępnianie danych

Alu Garden może ujawniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom i prartnerom hostingowym, którzy wykonują usługi dla Alu Garden aby móc świadczyć usługi. Zewnętrzni dostawcy będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia swoich usług na rzecz Alu Garden. Stosunki z takimi dostawcami zewnętrznymi będą regulowane umową o przetwarzaniu danych.

Ujawnienie danych osobowych organom publicznym może nastąpić wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo i obowiązujące przepisy.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej określającej odpowiedni poziom ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016. w sprawie wdrożenia umowy Tarcza prywatności).

Pliki Cookies

Alu Garden wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie na swoich stronach internetowych. Pliki cookie pomagają nam okreslić najpopularniejsze części naszych stron internetowych, które strony są odwiedzane i jak długo.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu zidentyfikowania unikatowej przeglądarki lub urządzenia. Pliki cookie nie mogą uszkodzić komputera lub plików na komputerze użytkownika. Pliki cookie pozwalają tylko witrynie lub usługom wiedzieć, czy Twój komputer lub urządznie mobilne odwiedziło tę witrynę lub usługę wcześniej. Pliki cookie mogą służyć do zrozumienia sposobu użycia witryny lub usługi.

Zakres wykorzystania plików cookie:

 1. Tworzenie statystyk, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają z witryny, co pozwala na lepsze dostosowanie witryny do potrzeb użytkowników.

Korzystamy również z Google Analytics, usługi analityki internetowej opartej o nasz uzasadniony interes (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO).

Google wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Firma Google jest certyfikowana zgodnie z umową Privacy Shield i wzwiązku z tym zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych – https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania przez użytkowników z naszej oferty online, sporządzania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz do dostarczania dalszych informacji na temat korzystania z tej oferty online oraz usług związanych z Internetem. Anonimowe profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

Używamy tylko Google Analytics z włączoną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach do porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie scalany z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić zapisywanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki.

Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do jego korzystania z witryny (w tym jego adres IP) i poprzez wykorzystanie tych danych przez Google, dostarczając je z danymi dostępnymi pod następującym linkiem. Pobierz i zainstaluj wtyczkę przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych, zbieraniu i sprzeciwie Google, zobacz politykę prywatności Google – (https://policies.google.com)

Zebrane dane zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy.

Alu Garden jako Procesor Danych

Sposób przetwarzania danych osobowych klientów naszych klientów jest opisany w umowie między Alu Garden a naszym klientem, który jest Administratorem danych osobowych swoich klientów.

Alu Garden przetwarza dane w imieniu klienta na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (UPPDO), a Alu Garden przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz klienta, zgodnie z UPPDO i instrukcjami klienta. Po rozwiązaniu umowy lub instrukcji od klienta, Alu Garden usunie lub zwróci dane osobowe przetwarzane zgodnie z umową, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają inaczej.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Reklamator komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem, których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: biuro@alugarden.com.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Zapraszamy do współpracy

image

W czym możemy Ci pomóc?

Twoje dane osobowe zebrane w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i omówienia Twojego projektu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Cookies

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie na naszej stronie. Klikając "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej o plikach cookie i jak je wykorzystujemy: Polityka Prywatności